พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2550 2552

ส่งรูปภาพอธิบายถึงไฟล์ดาวน์โหลด: 

รายละเอียดไฟล์ดาวน์โหลด: 

ประกอบไปด้วย พรบ. ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต2550 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2542 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริต พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542

ส่งไฟล์ที่จะให้ดาวน์โหลด: 

ผู้ประกาศ: 

ประเภทของประกาศ: